วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจากบ้านพ่อบุญหลาย วิลัยวงค์ ถึง บ้านแม่วาสนา คาดสนิท บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอคอนสวรรค์ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อตามโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
26  ธ.ค. 2566
จ้างตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง