วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมโภชน์ ชีชัยภูมิ ถึงถนน 2047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากสามแยกกกโก ไปทางบ้านนายบุญหลาย วิไลวงค์ ถึงป้อมยาม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เส้นหน้าบ้านนางอังคณา แสงชัยภูมิ - ถนน 2047 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง