วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมางานตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง