วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาศและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ( จากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10 ไป บ้านนายแวว ตาปราบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ( จากบ้านนางปี หาญจันทร์ ไป บ้านนายบุญมี พันธ์บัวใหญ่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง